Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat de totale CO2-emissie in 2020 11% lager was in vergelijking met 1990. De CO2-emissie van de teelt (dus exclusief verkoop elektriciteit) lag 35% lager. Dit blijkt uit de nieuwste Energiemonitor Glastuinbouw 2020.

De energietransitie van de glastuinbouw die moet leiden tot reductie van de CO2-emissie is complex en is voor de sector en de overheid een grote uitdaging. De Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw levert daarvoor nuttige inzichten.
In 2020 steeg de totale CO2-emissie van de glastuinbouw naar 6,1 Mton. Er was, net als in 2019, een stijging van 0,2 Mton. Hiermee lag de emissie boven het actuele doel uit 2017 (4,6 Mton), maar onder het oorspronkelijke doel uit 2014 (6,2 Mton).

Grootste invloeden op CO2-emissie

De factoren die de CO2-emissie deden toenemen waren de verdere toename van het areaal in de Landbouwtelling, de stijging van de elektriciteitsverkoop met WKK, de afname van de inkoop niet-duurzame warmte en de toename van het energieverbruik per m².
De factoren die de CO2-emissie verlaagden waren de groei van de inzet van duurzame energie en de groei van de inkoop elektriciteit.
De emissie van de teelt per m² na temperatuurcorrectie steeg in 2020 met 0,3 kg naar 45,7 kg CO2. Deze stijging (+0,7%) is minder dan de stijging van de totale CO2-emissie zonder temperatuurcorrectie (+3,3%). Dit komt doordat de eerste indicator onafhankelijk is van de buitentemperatuur, het areaal en de elektriciteitsverkoop en juist deze laatste twee indicatoren hadden in 2020 de grootste invloed op de stijging van de totale CO2-emissie. Hieruit blijkt dat de stijging van de totale CO2-emissie in 2020 vooral voortkwam uit factoren waarop de glastuinbouw minder invloed heeft.

Aardwarmte belangrijkste duurzame energiebron

Het totaal energiegebruik steeg in 2020 naar 110 PJ. Deze stijging kwam vooral door toename van het areaal. Het energieverbruik per m² was met 1,1 GJ/m² ten opzichte 2019 globaal stabiel. Wel daalde het aandeel elektriciteit in het energieverbruik van 26 naar 24%. Deze daling kwam mede voort uit de effecten van coronamaatregelen (incidenteel effect) en de hogere ODE-heffing op elektriciteit (structureel effect).
Het aandeel van de energievoorzieningen zonder CO2-emissie in de glastuinbouw groeide in 2020 met een half procentpunt naar 22,5%. Sinds 2010 is dit aandeel bijna verdubbeld. Het aandeel duurzame energie hierbinnen nam in 2020 toe met bijna 1 procentpunt naar 10,4% en de hoeveelheid duurzame energie groeide van 10,0 PJ in 2019 naar 11,5 PJ in 2020. Hierbij was aardwarmte de belangrijkste warmtebron.

Inzet aardgas WKK licht verschoven

Productie van elektriciteit met aardgas WKK was met 10,3 miljard kWh in 2020 iets lager in vergelijking met 2019 (-1%). Wel was er een verschuiving van eigen consumptie van geproduceerde elektriciteit naar verkoop. Dit laatste kwam mede door de effecten van coronamaatregelen en de gemiddeld financieel-gunstige sparkspread; het verschil tussen de prijs van de input (aardgas) en de output (elektriciteit).
Door het aardgasverbruik van de WKK’s lag in 2020 de CO2-emissie van de glastuinbouw 2,8 Mton hoger, maar werd er buiten de glastuinbouw in elektriciteitscentrales 4,4 Mton CO2-emissie vermeden. Dit betekent per saldo een nationale reductie door WKK in de glastuinbouw van 1,6 Mton.

Bekijk hier de complete infographic

Tekst: Pepijn Smit en Nico van der Velden