Een correctie van het CO2-emissieplafond voor de glastuinbouw voor het jaar 2018 betekent dat de sector in plaats van een heffing tussen de 29 miljoen en 31 miljoen euro nog maar een bedrag van maximaal 2 miljoen euro moet afdragen. Dat antwoorden minister Jetten Voor Klimaat en Energie en minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de VVD en ChristenUnie.

In de afspraken over het CO2-sectorsysteem die in 2013 werden gemaakt met de glastuinbouwsector is ook bepaald onder welke omstandigheden correctie van de emissieplafonds overeengekomen kan worden. Deze omstandigheden zijn een vergaande verandering van de inzet van WKK’s en een toe- of afname van het glastuinbouwareaal. Het CO2-emissieplafond 2018 is vastgesteld op 4,8 megaton.

Correctie op plafond 2018

In afwachting van een besluit over een mogelijke correctie, was de afrekening van de heffing uitgesteld. Er is nu besloten om een correctie toe te passen op het plafond van 2018, in lijn met de criteria uit het convenant.
Voor de jaren 2019 en 2020 is er ook overeenstemming tussen de convenantspartners dat de CO2-emissiedoelen voor de glastuinbouwsector naar boven bijgesteld worden. De plafonds voor 2018, 2019 en 2020 zijn bekend. Door middel van publicatie in de Staatscourant zal dit worden geëffectueerd. De hoogte van de heffing zal afhangen van de definitieve CO2-emissiecijfers die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden vastgesteld.

Individueel systeem

Met de sector is afgesproken dat er naar de toekomst een individueel systeem komt dat de individuele tuinder stimuleert om energiezuinig te produceren én de beweging naar een klimaatneutrale productie wordt geborgd. Hierover vindt overleg plaats met de sector binnen de context van een nieuw convenant.