De afgelopen jaren is er al veel duidelijk geworden over emissiebeheersing in grondgebonden teelten. Tegelijk zijn er ook nog veel vragen. Om de waterstromen en de emissie bij deze teelten goed inzichtelijk te krijgen wordt het ‘lysimeter-project’ ook in 2014 voortgezet.

Doel is te onderzoeken of door middel van het werken met vochtsensoren emissiebeheersing realiseerbaar is. Het project is tevens uitgebreid, recent is ook bij een alstroemeriateler in het Westland een lysimeter geïnstalleerd.

Vochtsensor op diepte

In het afgelopen jaar is op negen bedrijven gewerkt met een lysimeter. Door daarnaast ook gebruik te maken van vochtsensoren is aangetoond dat in er in grondgebonden teelt met weinig uitspoeling kan worden geteeld. Niet voor alle grondteelten is het werken met een lysimeter even praktisch. Met een vochtsensor op diepte (60 cm) lijkt het in de meeste gevallen ook mogelijk om voldoende signalering te realiseren of uitspoeling wel of niet optreedt. Het lijkt er op dat een dure lysimeter in dat geval niet nodig is.

Gietpatroon

De mate van uitspoeling is sterk afhankelijk van de lokale situaties; type grond, hydrologie binnen het gebied en het bedrijf. Daarnaast speelt ook het geteelde gewas en het gehanteerde gietpatroon een belangrijke rol. Om in de toekomst aan de zorgplicht te kunnen voldoen is het wellicht dus mogelijk de mate van emissie alleen met vochtsensoren aan te kunnen tonen. Dat wordt dit jaar in het project verder onderzocht. Zie ook de website van Glastuinbouw Waterproof.

Tekst: Margreet Schoenmakers, Programmamanager Water LTO Glaskracht Nederland