Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn zet in op modernisering, verduurzaming en schaalvergroting van het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Dat staat in de gebiedsvisie die in samenspraak met ondernemers en bewoners is gemaakt.

Het Kernglastuingebied ligt tussen de Hoofdweg en Ringvaart en tussen Vuurlijn en Kalslagerweg en is het grootste bestaande glastuinbouwgebied van Greenport Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt is dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast is er voldoende ruimte nodig om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappij, directe omgeving en mogelijke schaalvergroting. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en bewoners, een toekomstvisie gemaakt.

Woonfunctie ondergeschikt

In de visie wordt ingezet op modernisering, verduurzaming en schaalvergroting. Dat vraagt onder meer om een goede inpassing van leidingen en buizen voor transport van CO2 en warmte, glasvezel en elektriciteit. Activiteiten die geen meerwaarde opleveren voor de sierteelt worden zoveel mogelijk geweerd. De woonfunctie wordt ondergeschikt gemaakt. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden beperkt mogelijkheden geboden, waarbij uitgegaan wordt van beheer door professionele organisaties. De bestaande wegenstructuur van het gebied blijft intact. Recreatieve fietsroutes worden zo veel mogelijk om het gebied heen geleid. Voor enkele wegen worden aanpassingen voorgesteld om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de N231.

Ruimtelijke Visie

In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor Greenport Aalsmeer vastgesteld. Alle glastuinbouwgebieden in die regio zijn ingedeeld in vijf categorieën: van toekomstbestendig (categorie 1) tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw (categorie 5). De glastuinbouwgebieden in Uithoorn zijn: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1), Ruilverkaveling in De Kwakel (categorie 4) en het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (categorie 5). Voor de Ruilverkaveling is onlangs een eerste bijeenkomst gehouden. De visie voor het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg is in juni 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Van dit laatste gebied wil de gemeente een regulier bedrijventerrein maken.

Bron: Gemeente Uithoorn, beeld: Mario Bentvelsen