Bij een gebiedsgerichte actie in het noordelijke deel van tuinbouwgebied Bleiswijk hebben hoogheemraadschap en telers samen het watersysteem op het bedrijf doorgelopen. Hierdoor werden lekken en lozingspunten richting de sloot ontdekt. Vaak waren dat lozingen waarvan de teler zich niet bewust was. Door het oplossen van deze knelpunten is de waterkwaliteit verbeterd.

Heel het tuinbouwgebied van Bleiswijk is aangesloten op het riool. In principe zou er geen vervuild water vanuit de kassen naar de sloot moeten gaan. Toch meet het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard regelmatig te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de sloot.
“Het gaat om pieken, het zijn geen continue overschrijdingen van de norm. Bij sommige stoffen, waar bij hele lage concentraties de normen al worden overschreden, gaat het soms wel om 300 keer de norm. Bij andere stoffen daarentegen ligt de gemeten waarde rond de norm of eronder. Als je enkele uren later meet, kunnen de waarden bij het meetpunt weer heel anders zijn, omdat het water met de hoge concentratie verder is gestroomd”, vertelt beleidsadviseur Theo Cuijpers.

Samen het bedrijf doorlopen

Zo’n wisselend patroon kan duiden op pieklozingen. Mede daarom heeft het hoogheemraadschap de afgelopen maanden alle bedrijven bezocht. “We hebben samen met de teler het hele bedrijf doorgelicht. Hoe lopen de waterstromen? Waar zitten mogelijke lekken in de systemen? Telers waren er zich in bijna alle gevallen niet van bewust dat er een lozing plaatsvond. Zo dacht een van de telers dat een schrobputje afvoerde naar het riool, maar dat bleek naar de sloot te zijn”, vertelt hij.
Als er een (onbekend) lozingspunt werd ontdekt, is dat gestopt. Ook zijn overstorten naar de sloot afgedopt of aangesloten op de riolering.

Gebiedsgerichte aanpak uitbreiden

Uit metingen in de sloten blijkt dat de actie zeer zinvol is geweest. De concentraties nemen af. Schoon is het water nog niet, daarvoor is nog meer actie bij de telers nodig, stelt het hoogheemraadschap. Telers moeten zich nog meer richten op het verder sluiten van de waterkringloop op het bedrijf.
Zo’n zelfde gebiedsgerichte aanpak, waarbij alle bedrijven worden bezocht, vindt binnenkort plaats in het volgende deelgebied van Polder Bleiswijk. Ondertussen blijft het hoogheemraadschap de waterkwaliteit in het noordelijke deel volgen en samen met de telers werken aan schoon water.

Tekst en foto: Tijs Kierkels.

Gerelateerd