Vorig jaar is een onderzoeksproject gestart om de grenswaarden voor natrium (Na) in drainwater bij vruchtgroenten opnieuw te verkennen.

We doen dit door een reeks van behandelingen toe te passen met uiteenlopende Na concentraties, waarbij we de EC gelijk houden. Hiermee bootsen we het effect na van Na-accumulatie bij nullozing. Vorig jaar stelden we al vast dat bij paprika tot een concentratie van 10 mmol/l Na, met een gemiddelde drain EC tussen 2,5 – 3,0 mS/cm er geen effect was op de productie. Wel was er een zeer geringe stijging van neusrot door hoog Na.

Dit jaar wordt het onderzoek gedaan bij tomaat (ras Livento). Er zijn zes behandelingen met oplopend een Na van 5 tot 20 mmol/l. De streef EC in gift en drain zijn hier respectievelijk 2,8 en 4 mS/cm. Tot op heden geven de behandelingen geen verschillen in productie. Neusrot is wat aanwezig, maar heeft geen relatie met de behandelingen. Er worden ook kwaliteitsmetingen gedaan aan vruchten. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat voor zowel paprika als tomaat de grenswaarden voor Na, waarboven het echt nodig is om te lozen, hoger liggen dan de algemeen heersende gedachte.

Tekst: Wim Voogt