De milieubelasting van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven is in de periode 2004-2016 met 90-95% verminderd. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen Economic Research (WUR) en CLM Onderzoek en Advies. De afname van de milieubelasting op het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen komt vooral door een vermindering van de inzet van insecticiden.

Glastuinbouw Nederland verwacht dat de emissie naar het oppervlaktewater de komende jaren nog verder afneemt, door de verplichte zuivering van lozingswater die sinds 1 januari 2018 van kracht is.

‘Inspanningen betalen uit’

Voorzitter van Glastuinbouw Nederland Sjaak van der Tak is blij met de verlaging van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw. “De vele inspanningen van de sector op het gebied van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing van biologische maatregelen komen nu ook in de cijfers naar voren.”

Werkzame stof

Uit het onderzoek van WUR en CLM komt ook naar voren dat de hoeveelheid werkzame stof van gewasbeschermingsmiddelen in kg per ha weinig zegt over de milieubelasting. Binnen de glasgroenteteelt nam het gebruik van de werkzame stof (kg/ha) in de periode 2004-2016 met 40% af, terwijl deze in de snijbloementeelt met 60% toenam.

Milieubelastingpunten

Deze toename komt deels doordat de gewasbeschermingsmiddelen zijn vervangen door stoffen met een hoger kg-verbruik, maar met een aanzienlijk lagere milieubelasting. Voor het berekenen van de milieubelasting combineerden WUR en CLM daarom het middelengebruik in kg gecombineerd met milieubelastingpunten. Beide onderzoekspartijen hielden daarbij ook rekening met de hoeveelheid spui.

Milieubelasting eenheid product

De milieubelasting per eenheid product is ook onderdeel van het onderzoek. Tussen 2004 en 2012 nam de productie per ha redelijk snel toe, maar in de periode 2012 tot 2016 nam de productie voor de hoofdproducten af. Naar verwachting heeft dit te maken met de overgang naar nieuwe, duurzame producttypen.

Transitietraject

De bijdrage van de productieverhoging aan de milieubelasting per eenheid product is naar verhouding klein volgens Glastuinbouw Nederland. De overstap naar middelen met een lage milieubelasting draagt uiteraard meer bij aan de verlaging van de milieubelasting per eenheid product. “De sector wil graag de overstap maken naar meer laag-risico middelen”, aldus Van der Tak. “Lange toelatingstrajecten en hoge kosten zijn hierbij helaas een belemmering. Een transitietraject is daarom noodzakelijk voor verdere verduurzaming.”

Bron: Glastuinbouw Nederland