Nu het Kabinet Rutte-3 is gevallen en demissionair door regeert, zullen de politiek lastigste dossiers ‘controversieel’ verklaard worden. Dat kan ook gelden voor de herziening van de ODE (Opslag Duurzame Energie) ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. “Maar voor uitwerking van de compensatieregeling staat wettelijk niets in de weg om verder te gaan. Wij zullen hier ook op blijven aandringen”, aldus directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland.

Zijn er nu dossiers die de glastuinbouw aangaan die stilvallen?

“We zijn op verschillende terreinen met ministeries in overleg, zoals de compensatie voor de ODE-verhoging, het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en dossiers rondom arbeid. Sommige gaan door, zoals gewasbescherming en de bevindingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Andere zaken kan het kabinet controversieel verklaren. Die dossiers liggen politiek gevoelig en daar wil het demissionaire kabinet de handen niet aan branden.”

Van welke dossiers verwacht u dat?

“De ODE-verhoging en daarnaast het politiek heetste hangijzer: het stikstofdossier. Bij de ODE gaat het enerzijds om de compensatieregeling wat zich nu in het evaluatietraject bevindt en anderzijds om een evaluatie van de Energiebelasting. Aanpassing van de ODE-tarieven ligt bij het volgende kabinet. Maar de verdeling van het compensatiegeld uitwerken kan ook demissionair gebeuren. Wettelijk mag dit. Wij hopen dat het ook gebeurt en zullen er zeker op aandringen.”

Hoe kan Glastuinbouw Nederland dat doen?

“We zijn hierover al maanden in nauw contact met de ambtenaren van het ministerie van LNV. Verder gaan wij geen verdere afspraken aan voordat er een oplossing op tafel ligt voor de buitensporige ODE-verhoging.

Hoe kijkt uw organisatie terug op dit kabinet?

“Over het algemeen liep de samenwerking in het glastuinbouwbeleid prima, al kan het af en toe wat sneller. Maar de ODE blijft een grote misser.”

Verwacht u dat er een andere wind gaat waaien met een nieuw kabinet?

“We moeten eerst de verkiezingen afwachten. Uiteraard hopen we op meer flexibiliteit in wetgeving om nieuwe ontwikkelingen snel te realiseren en dat dit ook gaat gelden voor provinciale en regionale overheden. Meer ondernemersgerichtheid dus.”

Wat voor houding hoopt u aan te treffen bij de nieuwe bewindslieden?

“Dat er ministers komen die bereid zijn om zich in te leven in onze sector en kennis te vergaren, die bereid zijn om op hoofdlijnen te weten waar de glastuinbouw voor staat en wat onze economische en maatschappelijke bijdragen zijn. Verder hopen we op consistent beleid en een houding van aanpakken.”

Hoe kan uw organisatie daarop sturen?

“Wij blijven de koers van Verantwoorde Glastuinbouw aanhouden richting de overheid. We zullen zo snel mogelijk de relevante nieuwe Kamerleden uitnodigen om de sector te leren kennen om te zorgen dat ze begrijpen wat er in de glastuinbouw speelt. Het vraagt echter wel tijd voordat iedereen goed is ingevoerd en de kabinetsperiode is maar kort.”

Wat betekent een avondklok voor de glastuinbouw?

“Dit zal niet beletten dat mensen in de glastuinbouw en transporteurs hun werk kunnen blijven doen, want een werkgeversverklaring maakt dat dan mogelijk. Maar het regelen van valide formulieren geeft wel weer veel administratieve rompslomp voor ondernemers. Dat is vervelend.”

Tekst: Koen van Wijk