In het initiatief Rainlevelr werken het hoogheemraadschap Delfland en tuinbouwbedrijven samen om wateroverlast te voorkomen op momenten met hevige buien. Op basis van neerslagprognoses maken de waterbeheerder en deelnemende bedrijven selectief extra bergingscapaciteit vrij door vroegtijdig te starten met bemalen en ruimte vrij te maken in waterbassins en silo’s. Inmiddels zijn negentien bedrijven aangesloten, samen goed voor 111 ha glas. Eind dit jaar hoopt het hoogheemraadschap op 200 ha te zitten.

We krijgen vaker te maken met hevige buien en dat zorgt vooral in laaggelegen gebieden met een relatief groot verhard oppervlak, zoals delen van het Westland, regelmatig voor natte voeten. Om op een slimme en betaalbare wijze extra bergingscapaciteit te creëren, werd in 2012 Rainlevelr in het leven geroepen. Waterbassins en -silo’s van tuinbouwbedrijven spelen daarin een centrale rol.

Eenvoudig en slim

Wanneer het vrij zeker is dat er in een gebied in korte tijd veel neerslag gaat vallen, creëren de tuinbouwbedrijven extra bergingscapaciteit door water uit hun (volle) hemelwaterbassins en -silo’s af te laten op het oppervlaktewater. De waterbeheerder start op zijn beurt vroeg met bemalen. Om onnodige afvoer te voorkomen en een goed samenspel mogelijk te maken, moeten de bassins en silo’s zijn uitgerust met niveaumeters en een aflaat en dient de waterbeheerder inzicht te hebben in de gegevens. Wanneer er behoefte ontstaat aan extra bergingscapaciteit, seint de waterbeheerder de deelnemende ondernemers in dat gebied in. Deze besluiten zelf of en in welke mate zij ruimte vrijmaken.

Verdere uitrol

Op dit moment is 111 ha glas met ruim 11.000 m3 bergingsvolume aangesloten bij het initiatief, meldt accountmanager Hugo Vreugdenhil van het hoogheemraadschap. “We hebben 45 ha in voorbereiding en hopen eind dit jaar uit te komen op 200 ha. Dat is nog een hele uitdaging, maar we zijn voorlopig tevreden met de gang van zaken. Telers onderkennen het belang van het concept en werken er over het algemeen graag aan mee.”

Integreren

Ook voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland sprak tijdens de Waterdag op 25 juni zijn waardering uit voor het initiatief. “Het zou mooi zijn als we een versnelling kunnen realiseren door het technisch eenvoudiger te maken, zodat in principe alle hemelwaterbassins en -silo’s eenvoudig zijn aan te sluiten”, zei hij tijdens zijn inleiding. Hij stelde vast dat Rainlevelr een waardevolle rol kan spelen in een breder pakket van maatregelen dat nodig is voor integraal, duurzaam waterbeheer op langere termijn. In dat verband is het ook wenselijk om zoet water in tijden van overvloed niet langer af te voeren naar zee, maar tijdelijk op te slaan in de ondergrond voor later gebruik. Dat is weer het centrale thema van COASTAR (Coastal Aquifer Storage and Recovery), waarvoor de mogelijkheden nu worden verkend.

Tekst: Jan van Staalduinen