De tuinbouw heeft de afgelopen 10 jaar de warmtevraag in Nederlandse kassen met 25 tot 50% verlaagd. Toch is het verbruik van aardgas nog steeds fors, zo’n 12% van de Nederlandse aardgaswinning.

De sector werkt aan de afbouw van het aardgasverbruik naar 0 en met de actuele discussie rond de Groningse aardgaswinning is het belang hiervan verder toegenomen. In het project ‘Tuinbouw Fossielvrij’ schetsen we de mogelijkheden die tot dat doel leiden. Het project is nog niet afgerond, maar de kansrijke alternatieven zijn duidelijk in beeld. Geothermie, restwarmte en omgevingswarmte gooien hoge ogen, maar ook de benutting van de latente warmte uit de verdamping van gewassen die in kassen worden geteeld. Dit laatste is vooral mogelijk in teelten met kunstlicht tijdens de donkere wintermaanden.

Uiteraard hangt het af van economische parameters, de teelt en lokale omstandigheden, welke optie per specifiek geval als meest aantrekkelijk uit de bus komt. Deze zomer wordt het project afgerond en kunnen beleidsmakers en investeerders hun strategierichtingen bepalen. Kas als Energiebron financiert het project, de Stichting Programmafonds Glastuinbouw is medefinancier.