Lang bestond bemesting op veel glastuinbouwbedrijven uit het toepassen van richtlijnen en het volgen van tabellen, die decennia geleden zijn opgesteld. Maar de verandering is ingezet. Enerzijds doordat onderzoekers zijn begonnen met het digitaliseren van de bemestingsadviezen, waardoor er een dynamisch bestand ontstaat dat voortdurend kan worden geactualiseerd en recepten op maat mogelijk maakt. Anderzijds omdat ook leveranciers van meststoffen uiteraard niet stilzitten.

Bedrijfseigen strategie

Mede gevoed door nieuwe richtlijnen op gebied van emissie en waterzuivering, strengere eisen vanuit afnemers en de revolutie richting weerbaar telen, is er sprake van verbreding en verdieping van het aanbod aan meststoffen. Het uitlezen en naleven van getallen uit grafieken en tabellen maakt plaats voor uitgekiende bemestingsstrategieën. Het werken volgens een bedrijfseigen strategie is een dynamisch proces en voortdurend aan verandering onderhevig. Niet alleen het uitwerken van een plan of een koers, niet alleen het in kaart brengen en voorspellen van bewegingen van de tegenstander, maar vooral het anticiperen op onvoorziene veranderingen maakt een veldheer tot een strateeg.

Gedetailleerde kennis

Vorig jaar stelden we in het themanummer Bemesting de vraag waarom veel telers dit zo’n ingewikkeld onderdeel vinden. Het antwoord is complex, de oplossing praktisch. Teeltbedrijven nemen steeds vaker specialisten in dienst, maar maken vooral intensief gebruik van de gedetailleerde kennis van toeleveranciers en teeltadviseurs. Samenwerking dus, de basis onder elke strategie; handvat voor het realiseren van complexe doelstellingen.

Persoonlijke keuzes

Er zijn echter ook momenten dat je persoonlijk strategische keuzes maakt. Zo’n stap heb ik enkele weken geleden gezet met mijn aankondiging om met ingang van 1 augustus jl. te stoppen als hoofdredacteur van Onder Glas en als communicatiespecialist aan de slag te gaan bij Glastuinbouw Nederland. Zelfde sector, zelfde dossiers, vergelijkbare doelstellingen, maar een andere omgeving en een andere positie in de keten.

Ik dank iedereen bij Onder Glas voor het vertrouwen in de afgelopen acht jaar, ik dank lezers en toeleveranciers voor hun betrokkenheid.

Tekst: Roger Abbenhuijs