Afgelopen voorjaar bracht de Overheid de tweede nota duurzame gewasbescherming uit. Deze nota beslaat de periode 2013 tot 2023. In de nota wordt specifiek aandacht besteed aan het zuiveren van spui bij de bedekte teelten. Door het nemen van technische emissiereducerende maatregelen, zoals zuivering van de restlozing (spui) en alternatieven voor bronnen van gietwater zijn forse emissiereducties mogelijk. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze zuiveringstechnieken.

Gezien het hoge aandeel van de normoverschrijdingen rondom glastuinbouwgebieden wil het kabinet uiterlijk 2016 zuiveringstechnieken verplicht stellen in het Activiteitenbesluit milieubeheer, of zoveel eerder als de technisch voorzieningen voor deze zuiveringstechnieken voor de glastuinbouw op de markt beschikbaar zijn.

Thema Water in Onder Glas januari

In het themanummer Gezond water (Onder Glas januari 2013) werden door vertegenwoordigers van Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Noord Glaskracht al verschillende zuiveringstechnieken besproken. In de komende uitgave van Onder Glas, die op donderdag 16 januari a.s. verschijnt, aandacht voor het vervolgonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd. Dat stond in het teken van het breder testen van eerder beoordeelde en nieuwe technieken, om een beter beeld van de effectiviteit onder verschillende omstandigheden te krijgen en om de kosten zo ver mogelijk naar beneden te krijgen.

Tekst: Roger Abbenhuijs