De Warmtealliantie Zuid-Holland ziet voldoende kansen om circa 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied rond Leiden aan te sluiten op een regionaal warmtesysteem. De kansen zijn vergroot nu Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon een overeenkomst sloten voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio.

Deze overeenkomst wordt gezien als een belangrijke stap naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden. Daarnaast is het ook een belangrijke stap naar een hoofdinfrastructuur voor het transport van warmte in de provincie Zuid-Holland. Dit netwerk wordt al enige tijd nagestreefd door de Warmtealliantie Zuid-Holland.

Aardgas vervangen

Het realiseren van het project Warmtelevering Leidse Regio (WLR) sluit aan bij de doelen uit de Leidse Warmtevisie en het regionale energieakkoord Holland Rijnland. Momenteel wordt ongeveer de helft van de energie in Nederland ingezet voor het verwarmen van gebouwen, kassen en voor productieprocessen. Tegelijkertijd is in de Rotterdamse havens een grote hoeveelheid restwarmte beschikbaar. Dit is warmte die nu voor een groot deel nog wordt ‘weggegooid’. Via dit warmtenet kan deze restwarmte het gebruik van aardgas vervangen en zo de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Grootschalig, open netwerk

Voor de levering van restwarmte aan Leiden wordt een warmtetransportleiding aangelegd. In de uitwerking van de warmtetransportleiding, door Warmtebedrijf Rotterdam, bekijken de partijen of andere projecten en bedrijven langs het tracé van Rotterdam naar Leiden kunnen aansluiten. De ambitie van de Warmtealliantie is om bestaande leidingen te bundelen in een grootschalig, open netwerk in Zuid-Holland. Deze aanpak bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Het net wordt dan gevoed met warmte uit de industrie in de haven van Rotterdam maar ook uit geothermiebronnen en biogascentrales.

Warmtealliantie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam zijn sinds begin dit jaar verenigd in de Warmtealliantie Zuid-Holland. Zij lanceerden dit voorjaar het plan voor een regionaal warmtesysteem. Dit is een hoofdinfrastructuur met onafhankelijk netbeheer waar alle partijen warmte aan kunnen leveren en van kunnen afnemen. Via distributiebedrijven gaat de warmte uiteindelijk naar huishoudens, tuinders en bedrijven. Daarmee wordt op jaarbasis ruim 1 miljoen ton CO2-reductie bereikt.

Bron: Nuon. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd