Westland Infra Netbeheer heeft van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing gekregen voor het project Smart Grid Westland. Dit betekent dat de netbeheerder op bepaalde momenten andere tarieven mag gaan hanteren. Zo kan er variatie komen in de energieprijzen bij momenten met veel of weinig aanbod.

Volgens Westland Infra kan het Smart Grid Westland (SGW) bijna van start. Het bedrijf wacht nu alleen nog op een definitief besluit voor een juridische basis. Zodra het project start komen alle ondernemers binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer en in de tariefcategorieën MS en Trafo MS/LS die kunnen reageren op tariefsignalen in aanmerking voor deelname.

Efficiënter netverbruik

Energienetten worden op maximale capaciteit ontworpen, maar die capaciteit wordt lang niet altijd ten volle gebruikt. Wanneer er ruimte beschikbaar is op het net, kunnen deelnemers van het SGW extra capaciteit afnemen zonder dat zij te maken hebben met extra kosten in verband met piekwaarden. Het net wordt hierdoor efficiënter benut en er treden minder transportverliezen op. Dit leidt tot lagere transporttarieven voor alle klanten.

Stoplichtsysteem

De SGW werkt via een stoplichtsysteem. Op het moment dat er capaciteit op het net beschikbaar is, staat het stoplicht op groen en kunnen deelnemers van het project capaciteit afnemen. Per kwartier maakt Westland Infra Netbeheer voor de aankomende 24 uur de netcapaciteit (de kleur van het stoplicht) bekend. Als blijkt dat op de dag zelf de vrije ruimte toch niet aanwezig is, dan stelt Westland Infra Netbeheer haar klanten hier via een elektronisch signaal van op de hoogte. Tijdens het project werkt Westland Infra Netbeheer met verschillende partijen samen om te onderzoeken of het Westlandse model ook landelijk toepasbaar is.

Transformatie

Energiekosten vormen sinds oudsher een van de grootste kostenposten voor glastelers. De glastuinbouw werkt mede daarom hard aan manieren om het energieverbruik te verminderen en zelf energie op te wekken. Door het innovatieve karakter van de glastuinbouwsector zijn glastuinbouwbedrijven getransformeerd van ondernemingen die vooral energie afnemen, naar bedrijven die hun eigen energie opwekken. In bepaalde gevallen zelfs tot het punt waarbij glastuinders stroom terugleveren aan het net.

Laatste stappen

Om tot een duurzame teelt te komen, moet de glastuinbouw nog een aantal stappen zetten. Extra focus op duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, restwarmte, wind- en zonne-energie spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zal de uitwisseling van energie tussen verschillende energiedragers -bijvoorbeeld Power to Heat of Power to Gas- in toenemende mate een belangrijke rol gaan spelen. Zowel voor de tuinbouw als voor de energiesystemen in kwestie vraagt dit veel innovatief vermogen.

Bron: Westland Infra, beeld: Wilma Slegers