Met ingang van dit jaar gaan alle glastuinders meebetalen aan de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor een zogenoemde Verbindend Verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KijK).

Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig voor de genoemde innovatieprogramma’s. De glastuinbouwsector moet die middelen voor een deel zelf bijeenbrengen.
“Goed nieuws voor de kennisontwikkeling voor een perspectiefrijke toekomst van de glastuinbouw”, zegt Ruud Paauwe, directeur van Glastuinbouw Nederland en woordvoerder namens KijK.
In het voorjaar van 2017 konden ondernemers hun mening geven over de voortgang en financiering van deze drie innovatieprogramma’s. De representatieve steekproef gaf een positieve uitslag. “Als voorwaarde werd onder andere wel gesteld dat alle glastuinbouwbedrijven moeten meebetalen”, verduidelijkt Paauwe.

Ondernemersgroep

In overleg met de afzetorganisaties is vervolgens aan de ondernemersgroep opdracht gegeven de uitkomsten en voorwaarden te vertalen in een nieuwe, breed gedragen aanpak. In de eerste helft van 2018 is een advies opgesteld over de hoogte van het bedrag per hectare (€ 350), de inhoud van de programma’s, de toekomstige aansturing en de wijze van financiering.
Paauwe: “Om ook de niet bij de organisaties aangesloten glastuinbouwbedrijven bij de financiering te betrekken, is geadviseerd om via het ministerie van LNV een verzoek om Verbindend Verklaring in te dienen.” Voor de aansturing is geadviseerd om een Programmaraad in te stellen.

De nieuwe opzet

Om voor een sector als collectief innovaties te financieren, zodanig dat de hele sector meedoet, bestaat de mogelijkheid vanuit de overheid een brancheorganisatie op te richten vanuit de keten. De brancheorganisatie Groenten en Fruit en de brancheorganisatie Sierteelt hebben het advies van de Ondernemersgroep KijK overgenomen. De aanvraag voor verbindend verklaring is in december 2018 ingediend en de uitvoeringsorganisatie is ingericht door middel van de onafhankelijke Stichting Kennis in je Kas waarvan een Programmaraad het bestuur vormt.
De Programmaraad gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en honorering van projecten. De stichting voor en door alle Nederlandse telers wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland.

Verdubbeling door overheid

Geld voor onderzoek moet voor een deel door de glastuinbouwsector zelf worden bijeengebracht. Daarmee kan medefinanciering door de overheid worden verkregen tot verdubbeling van het bedrag dat de sector inbrengt. Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig, ongeveer € 3 miljoen per jaar. Dat komt neer op een bedrijfsbijdrage van € 350 per ha. Door de bijdrage van de overheid komt het budget uit op ruim € 6 miljoen per jaar.
De start is nu een feit. “Innovatie is noodzakelijk in de glastuinbouw. Zo kunnen we met elkaar voldoen aan de eisen van overheid en omgeving en als sector de concurrentie voorblijven”, besluit Paauwe.