Telers rest nog maar een half jaar om hun zaken op orde te krijgen voor de naderende zuiveringsplicht. Adviseur Jaap Bij de Vaate en zijn collega’s van Delphy zetten een extra tandje bij om tuinbouwondernemers de komende maanden in dit proces te begeleiden. Bijna dagelijks deelt hij zijn bevindingen via de openbare Facebookgroep ‘Glastuinbouw: Kennisplatform waterstromen’, die inmiddels 128 volgers heeft.

“Telers hoeven geen zuiveringsinstallatie te hebben om aan de zuiveringsplicht te kunnen voldoen”, laat Bij de Vaate weten. “Het belangrijkst is dat de waterketen op hun bedrijven gesloten is en dat zij eventuele reststromen kunnen bufferen. Ze kunnen dan een mobiele zuiveraar bellen als ze die nodig hebben.” Inmiddels is er één aanbieder voor mobiele zuivering. Een tweede aanbieder is bijna gecertificeerd.

‘Nullozingsprotocol goede handleiding’

Volgens Bij de Vaate is het onlangs gepubliceerde nullozingsprotocol (Bewijsvoering Waterstromen) een goede handleiding om alles in beeld te brengen. De aanpak van Delphy volgt dit protocol en levert een praktisch bruikbaar rapport op. Hiermee weet de ondernemer waar de knelpunten op zijn bedrijf liggen en krijgt hij advies over mogelijke of gewenste vervolgstappen. Hij kan het rapport gebruiken als basis voor een actieplan of een verzoek aan het bevoegd gezag. Het kan ook dienen als uitgangspunt voor een aanvraag om als nullozer te worden erkend.

Maatwerkvoorschrift

Daarnaast zijn er bedrijven die een uitzondering vormen, omdat zij niet aan de letter van de regelgeving voldoen. Toch belasten zij het oppervlaktewater niet met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Als het voor hen niet haalbaar is om de bedrijfsinrichting aan te passen, moeten zij een plan maken waarin met feiten is onderbouwd dat er geen sprake is van emissie. Ondernemers kunnen dit plan gebruiken om in overleg te gaan met het bevoegd gezag en bekijken of hun aanpak in aanmerking komt voor een maatwerkvoorschrift.

Actie ondernemen

Bij de Vaate: “Ondanks dat de regelgeving rond de zuiveringsplicht nog niet definitief is aangenomen, is het belangrijk dat ondernemers actie gaan nemen. Het gaat niet om de zuiveringsplicht, maar om het sluiten van de waterketen op glastuinbouwbedrijven, zodat oppervlaktewater schoner wordt en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar blijven. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.”

Tekst: Pieternel van Velden