Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw vanaf vandaag melden bij een digitaal loket, meldt het Ministerie van LNV. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden, blijkt uit een brief van minister Carola van Schouten aan de Tweede Kamer.

In haar nota ‘Landbouw, natuur en voedsel waardevol verbonden’ geeft minister Schouten aan dat biodiversiteit en klimaat kunnen profiteren van een betere benutting van grondstoffen. Zij wil daarom dat sectoren meer samenwerken en hun bijproducten niet weggooien maar juist hergebruiken. Minister Schouten: “Om concrete afspraken te kunnen maken over hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarische ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven.”

Regierol voor minister LNV

Voor de uitvoering van de toekomstvisie op landbouw zal minister Schouten zelf de regie nemen. Om te komen tot een Realisatieplan worden met verschillende partijen concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat.

Realisatieplan voor zomer gereed

De belangrijkste vragen waar het Realisatieplan antwoord op moet geven, zijn: Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen, én lukt het de boer daarmee een goed inkomen te verdienen? Het Realisatieplan, dat nog voor de zomer gepresenteerd zal worden, zal concrete doelen bevatten voor vijf opgaves die in 2030 moeten zijn behaald:

  • versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  • vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  • versterken synergie van landbouw en natuur;
  • verduurzamen van de veehouderij;
  • herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

Naast de voorbereiding voor het Realisatieplan zijn inmiddels verschillende acties in gang gezet die van belang zijn voor de transitie naar kringlooplandbouw. Te denken valt aan de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid.

Bron/foto: Ministerie van LNV.

Gerelateerd