Een gezonde bodem is essentieel voor de gewasgezondheid en -productiviteit. Voor een transitie van gangbare naar biologische landbouw is het belangrijk om te begrijpen hoe deze beheersveranderingen de bodemeigenschappen en gewasgezondheid beïnvloeden.

In een door Wageningen University & Research gefinancierd strategisch project, onderzoeken we of versterkte verbindingen tussen bodemnetworks in tulpenvelden de gezondheid van de bollen beïnvloeden. Wij namen bodemmonsters van velden die gangbaar, biologisch en intermediair (tussen gangbaar en biologisch) beheerd worden. In deze bodemmonsters meten we de sterkte van de relaties tussen abiotische (zoals de bodemstructuur, nutriënten en organische stof) en biotische (zoals microbiële gemeenschap en activiteit, nematoden- en mijtgemeenschap) bodemeigenschappen.

Grondgebonden kasteelten

We zoeken bovendien naar verbindingen met schimmel, bacterie- en virusziekten zoals nematode aantasting. Met deze informatie krijgen we een handvat welke bodemeigenschappen het sterkste effect hebben op de gezondheid van tulpen bij de overstap naar biologische teeltsystemen. Dit geeft ons de gelegenheid deze bodemeigenschappen beter te sturen om gezondere gewassen te creëren met minder chemische bemesting- en bestrijdingsmiddelen. Deze kennis is niet alleen nuttig voor buitenteelten maar levert ook veel kennis voor grondgebonden kasteelten. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en het eindrapport is naar verwachting begin 2021 beschikbaar.

Tekst: Jon de Long