De aanleg van een verduisteringsdoek met spouw is aantrekkelijk, want de kosten voor aanleg zijn in evenwicht met de energiebesparing die het oplevert. De combinatie van spouwscherm en energiescherm is moeilijker rond te rekenen, want de investering weegt niet op tegen de besparing. Dit bleek uit metingen bij Dekker Chrysanten in Hensbroek. Begin 2017 is in de afdeling met het Ventilation Jet-systeem een verduisteringsscherm met spouw geïnstalleerd (zie Onder Glas april 2017).

Bij dit scherm zijn de twee lagen verduisteringsdoek uit elkaar getrokken, waardoor een tussenruimte van 4 cm ontstond. In deze afdeling wordt geteeld volgens het principe van Het Nieuwe Telen. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een jaar lang metingen gedaan en deze afdeling vergeleken met een naastgelegen traditioneel gestuurde afdeling met alleen een conventioneel verduisteringsscherm.

Hogere isolatiewaarde

Door de aanleg van beide schermen ging de isolatiewaarde van de kas omhoog en de U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) omlaag ten opzichte van de afdeling met conventioneel verduisteringsscherm. De verlaging van de U-waarde kwam daardoor op 44,3%. Het transparante energiescherm zorgde voor de grootste verlaging, namelijk 33%, die van het spouwscherm 17%. Dus als beide schermen dicht liggen draagt het energiescherm voor twee derde en het spouwscherm voor een derde bij aan mogelijke energiebesparing.

Energiebesparing

In de HNT-afdeling was het totale energieverbruik 27,1 m³ gas per m² per jaar, tegenover 30,4 m³ gas per m² per jaar in de conventionele afdeling. Dit is een relatief kleine besparing, omdat de hoge isolatiewaarde alleen invloed heeft op het energieverbruik als beide schermen zijn gesloten. In de praktijk gebeurde dit vooral in de kortedagperiode.
Het verduisteringsscherm is in beide afdelingen veel gebruikt, gemiddeld 11,6 uur per dag. Het energiescherm is daarentegen weinig gebruikt, gemiddeld 3,2 uur per dag voor meer dan 95% gesloten en 1,3 uur per dag 100% gesloten. In de langedagperiode is het transparante energiescherm slechts sporadisch gebruikt.

Investering

De aanvullende investering in een spouw bedraagt € 0,44 per m², bovenop de totale investeringskosten voor een verduisteringsinstallatie. Bij een gasprijs van € 0,19 per m³ zou er minimaal 0,5 m³ aan gas op jaarbasis moeten worden bespaard om deze investering terug te verdienen. De onderzoekers hebben berekend dat de spouw ongeveer 0,6 m³ gas per m² bespaart.
In de belichte chrysantenteelt is het moeilijk om de investering in een transparant energiescherm terug te verdienen via energiebesparing. Zo’n scherm kan wel aantrekkelijk zijn voor verbetering van het klimaat. Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron.

Tekst: Pieternel van Velden