De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden drie investeringsvoorstellen aan aan de initiatiefnemers van NL Next Level: Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Michael van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) en Marc Calon (voorzitter LTO Nederland). NL Next Level is de inzet van het gezamenlijke bedrijfsleven voor het nieuwe kabinet. Het is gericht op nieuwe banen, groene groei en het versterken van de concurrentiekracht.

De voorstellen vragen in de komende 5 jaar een totale financiële injectie van 1,2 miljard euro, waarvan tweederde deel door het bedrijfsleven wordt gedragen en eenderde deel uit publieke middelen. De investering leidt tot een vergroting van de verdiencapaciteit van Nederland, oplopend tot 7 miljard euro per jaar, en levert daarmee een substantiële extra bijdrage aan onze toekomstige welvaart en werkgelegenheid, aldus het rapport.

Vernieuwingsslag

De investeringsvoorstellen zijn erop gericht om een vernieuwingsslag in de voedsel- en sierteeltproductie te realiseren, zodat deze kan voorzien in een toenemende vraag en tegelijkertijd de `footprint’ weet te verkleinen. Ze bieden Nederland de mogelijkheid de wereldwijde koppositie op dit terrein verder uit te bouwen en zo ook in de toekomst te zorgen voor een blijvend sterke pijler onder onze economie en werkgelegenheid:
1. Healthy plants – Healthy planet
Dit voorstel is erop gericht te komen tot een weerbaar productiesysteem, waarin ziekten en plagen minder kans krijgen en de noodzaak om in te grijpen met gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt.
2. Mest: een gouden, groene grondstof.
Met dit project wordt het mestoverschot van een maatschappelijk probleem en een afvalproduct van de veehouderij omgezet en opgewaardeerd tot een waardevolle groene grondstof in een circulaire economie.
3. Smart agri – horti – food keten.
Dit voorstel behelst een doorbraakprogramma om op basis van digitalisering te komen tot een slimme productie en transparantie in de gehele voedselkolom.

Concurrentiepositie

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Ons land staat voor grote transities die we adresseren met ons programma NL Next Level. De hele samenleving kan profiteren van digitalisering en een meer duurzame en circulaire economie. Juist de topsectoren agrifood en tuinbouw zijn belangrijke pijlers onder onze economie. Zij leggen nu concreet uitgewerkte businessplannen op tafel, die de sectoren verduurzamen en versterken en de verdiencapaciteit van Nederland vergroten. Zo brengen we vanuit NL Next Level in tal van sectoren projecten in kaart waarmee een nieuw kabinet gelijk uit de startblokken kan.”
Aalt Dijkhuizen, voorzitter topsector Agri & Food: “De toenemende vraag naar voedsel en de beperkt beschikbare hoeveelheid grond en grondstoffen vragen om een wijze van productie die uiterst efficiënt omgaat met deze schaarse middelen. Nieuwe kennis en slimme technologie, zoals smart farming, drones, internet of things en genomics, bieden wat dit betreft ongekende mogelijkheden. We willen de ontwikkelingen op dit terrein versnellen en opschalen. Het is de ambitie van beide betrokken topsectoren de onbetwiste koploper te blijven in de productie van gezonde en duurzame voeding en maximaal bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.”
Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid heeft het rapport namens LTO Nederland in ontvangst genomen: “De Nederlandse land- en tuinbouw is internationaal de koploper in het duurzaam produceren van voedsel. En om deze positie te behouden zijn investeringen nodig. Door nu te investeren in een weerbaar voedselsysteem voor gewassen, mestverwerking en smart farming, wordt bijgedragen aan het beperken van de milieu- en klimaatimpact. Bovendien verbetert het de internationale concurrentiepositie van boeren en tuinders en het is daarmee van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Nederland.”

Bron: LTO Nederland.

Gerelateerd