De Eerste Kamer heeft dinsdag 17 december ingestemd met de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. In dit wetsvoorstel zijn fiscale maatregelen opgenomen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en de Urgenda-zaak. De veel bekritiseerde Opslag Duurzame Energie (ODE) is daar een onderdeel van. Dankzij een motie van het CDA moet minister Wiebes om de tafel met een aantal bedrijfssectoren, waaronder de glastuinbouw.

In de motie vroeg het Eerste Kamerlid Peter Essers aan de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de disproportionele lastenstijging als gevolg van de ODE-heffing te verminderen en eventueel te temporiseren. Ook is gevraagd daarover in overleg te treden met een aantal bedrijfssectoren, waaronder de glastuinbouw. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel – inmiddels vanwege de Toeslagen-affaire afgetreden – erkende vorige week in de Eerste Kamer al dat over de ODE-tariefstijging met 177% niet is overlegd met Glastuinbouw Nederland en dat het ook niet is besproken tijdens de Klimaattafel.

ODE-opslag voor 2020 ongewijzigd

Uit een brief van 16 december van minister Wiebes aan de Eerste Kamer blijkt echter dat de ODE-opslag voor 2020 ongewijzigd blijft. Wel wil de minister de betaalbaarheid voor de glastuinbouw monitoren en zo nodig voor 2021 de ODE-tarieven wijzigen. Daarbij zullen de verschillende fiscale prikkels en subsidie-instrumenten zoals de SDE-regeling in ogenschouw worden genomen. Als eerste stap hierin laat het kabinet een impacttoets uitvoeren om de specifieke effecten van het Klimaatakkoord op het MKB en het handelingsperspectief dat ondernemers wordt geboden via het Klimaatakkoord inzichtelijk te maken. De glastuinbouw wordt als relevante branche in deze impacttoets meegenomen, aldus de brief.

‘Politiek maximaal haalbare’

Volgens Sjaak van der Tak was dit resultaat het politiek maximaal haalbare. Hij heeft zich de afgelopen weken tomeloos ingezet om de buitenproportionele tariefstijging van de ODE voor gebruikers in tariefschijf 3 van tafel te krijgen, meldt Glastuinbouw Nederland. “Dankzij ons lobbywerk kwam de politiek in beweging, onder meer door het aanbieden van een petitie”, zegt bestuurslid David van Tuijl in een reactie. “Onze eis is dat de ODE-opslag teruggaat naar het oude percentage. Gebeurt dit niet, dan kan dit vergaande gevolgen hebben voor de glastuinbouw. Voor veel teelten is belichten een ‘must’ geworden en we kunnen daarom niet terug in stroomverbruik. Als we de sector willen verduurzamen is stroom onmisbaar als vervanging van gas. Ook zal de concurrentiepositie van Nederland verslechteren en zullen meer teelten naar het buitenland verdwijnen. We gaan er in ieder geval alles aan doen om dit weer van tafel te krijgen.”

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld Marleen Arkesteijn