De totale emissie van CO2 van de glastuinbouw is in 2017 met 0,2 Mton licht gestegen naar 5,9 Mton. Dat blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2017 van Wageningen Economic Research (WER). Een stijging van het energiegebruik per m² en een gestegen verkoop van elektriciteit zijn de belangrijkste oorzaken van die stijging. De glastuinbouw kocht in 2017 daarnaast twee keer zoveel duurzame elektriciteit in. In 2017 lag de CO2-emissie 1,3 Mton boven het doel voor 2020 en 1,1 Mton (14%) onder het niveau van 1990.

De glastuinbouw loopt daarmee voor op de landelijke ontwikkeling van de CO2-emissie. Naar verwachting gaat de CO2-emissie de komende jaren verder omlaag. Uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2017 blijkt dat de glastuinbouw de doelstelling van 2020 naar alle waarschijnlijkheid desondanks niet haalt.

Stijging energieverbruik

In de twee jaren voorafgaand aan 2017 daalde de CO2-emissie nog licht. In de periode van 2010-2014 leidde krimp van het areaal, minder verkoop van elektriciteit en vermindering van de elektriciteitsverkoop en een vermindering van het energieverbruik van m². Van 2014 tot en met 2017 bleef de CO2-emissie, na correctie van de buitentemperatuur, min of meer gelijk.
Tijdens de periode 2014-2017 vond een stijging plaats van het energieverbruik per m². Deze groei komt voort uit de marktvraag naar energie-intensievere glastuinbouwproducten geteeld met groeilicht in de winterperiode. In combinatie met de verbeterde economische groei zorgde dit voor een toename van zowel het elektriciteitsverbruik als het warmtegebruik per m².

Doel 2020 waarschijnlijk niet haalbaar

Uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2017 komt naar voren dat de Nederlandse glastuinbouwsector nog 1,3 Mton omlaag moet met de CO2-uitstoot om het CO2-doel in 2020 te realiseren. Op basis van de gebeurtenissen in de afgelopen jaren en de verwachte toekomstige ontwikkelingen, denkt WER dat de CO2-emissie juist groter zal zijn. Het CO2-doel van 2020 wordt volgens hen dan ook niet gehaald.
Het aandeel duurzame energie van het totale energieverbruik groeide in 2017 met 1,1 procentpunt naar 6,5%. Daarmee is het absolute gebruik van duurzame energie binnen de Nederlandse glastuinbouw nu 6,7 PJ. De inkoop van duurzame elektriciteit verdubbelde naar 29% van het totale gebruik van duurzame energie, aardwarmte was goed voor maar liefst 44% van het totaal aan duurzame energieverbruik binnen de glastuinbouw.

Energie-efficiëntie gelijk

Het aandeel duurzame energie van de glastuinbouw is bijna gelijk met het Nederlands aandeel van 6,6%. Het aandeel duurzame energie groeit in de glastuinbouw wel sneller. De energie-efficiëntie bleef in 2017 gelijk en kwam daarmee uit op 44% ten opzichte van het basisjaar. Dit is het gevolg van een toename van het primair brandstofverbruik per m² in combinatie met de toename van de fysieke productie per m².
Op ongeveer 62% van het areaal van de glastuinbouw werd in 2017 warmtekrachtkoppeling toegepast. Tuinders produceerden zo ruim 9 miljard kWh elektriciteit en dekten daarmee bijna 8% van de nationale consumptie. De inzet van de WKK zorgde daarnaast dat op nationaal niveau 1,6 Mton CO2-emissie werd vermeden. Door de toename van het gebruik van groeilicht vertoont de elektriciteitsconsumptie al meerdere jaren een groei. In 2017 was het elektriciteitsverbruik 6,5 kWh; circa 5,5% van de nationale elektriciteitsconsumptie.

Het Nieuwe Telen

Voorzitter van LTO Glaskracht Nederland Sjaak van der Tak pleit in een van zijn vlogs voor extra inspanningen van tuinders om de CO2-toename om te zetten in een daling. Het gebruik van WKK in plaats van fossiele brandstoffen is een van de mogelijke oplossingen die Van der Tak hiervoor schetst. Daarnaast vraagt Van der Tak ook te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden door het gebruik van Het Nieuwe Telen. Het innovatieprogramma Kas als Energiebron ging onlangs op dit vlak een samenwerking aan met Delphy.

Bron: Wageningen University & Research, beeld: Vidiphoto