Sinds december vorig jaar is het onderzoek in het Innovatie en Demonstratiecentrum voor LED naar een optimaal lichtspectrum voor komkommer in volle gang. Dit gebeurt met twee rassen: het gangbare ras Hi Power en een nieuw meeldauwresistent ras Dee Flexion.

De onderzoeksvragen hebben betrekking op het aandeel verrood en wit licht in het spectrum en het effect daarvan op de productie, gewasgezondheid en voedingsopname.
Een belangrijk aandachtspunt is hoe efficiënt het gewas omgaat met het licht. We hebben bij Wageningen University & Research in februari fotosynthesemetingen uitgevoerd onder het heersende LED-spectrum. Hieruit blijkt dat Dee Flexion een hogere fotosynthese heeft dan Hi Power. De behandeling met een hoger aandeel verrood en lage hoeveelheid wit laat ook een hogere bladfotosynthese zien in beide cultivars.

Hogere productie

In de behandeling met meer wit licht neemt de verdamping toe. Hieruit blijkt dat het lichtspectrum verdamping en fotosynthese kan beïnvloeden en dus een stuurmiddel kan zijn. Even belangrijk is dat de meer geproduceerde assimilaten in de vruchten terecht komen. Dit blijkt het geval te zijn bij een hogere productie in de behandeling waarin ook de hoogste fotosynthese wordt gemeten.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

Tekst: Kees Weerheim