De marktpositie van netleverende gasmotor-WKK verbeterde in de loop van 2017 nog verder ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de barometer WKK van BlueTerra. De situatie verbetert nog licht op middellange termijn (2021) door een verbeterde spark spread, die het gevolg is van overcapaciteit in Duitsland en momenten van schaarste in België en Frankrijk.

Volgens de barometer WKK ziet de marktpositie op de lange termijn (2024) er nog steeds goed uit. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat de risico’s op afnemende draaiuren en strenger CO2- en gasbeleid voor die periode wel toenemen.

WKK voor eigen belichting

Volgens BlueTerra blijft het inzetten van de WKK voor eigen belichting rendabel. Net als voor de netleverende gasmotor-WKK is er voor deze toepassing van WKK onzekerheid vanaf 2024, maar het effect daarvan is volgens de barometer WKK beperkt. De barometerstanden per februari 2018 voor WKK met netlevering en voor WKK met levering aan eigen bedrijf (belichting) zijn hier weergegeven.

Marktpositie 2018

Door een afname in overcapaciteit in de productie van elektriciteit afgelopen jaar verbeterde de spark spread voor elektriciteitsproductie, waar de WKK het meeste van profiteerde. De aanhoudende schaarste in elektriciteit in België en Frankrijk van afgelopen winter zorgde daarnaast voor prijspieken die weer een gunstige situatie opleverde voor netleverende WKK’s. Deze situatie houdt aan tot na 2020. Het draaien van de WKK voor belichting in de nachturen en netlevering overdag is dermate gunstig dat investeren in deze vorm van WKK nog steeds rendabel is.

Verwachte marktpositie 2021

Een geleidelijke afname van de overcapaciteit van elektriciteitsopwekking in Duitsland leidt richting 2021 tot een prijsherstel in de Nederlandse markt voor met name kwartaal 1 en kwartaal 4. In kwartalen 2 en 3 komen de prijzen overdag juist meer in de verdrukking door grootschalige opwekking van zonne-energie in binnen- en buitenland. Hierdoor is investeren in nieuwe WKK’s voor enkel netlevering matig rendabel. De exacte rendabiliteit hangt daarbij sterk af van de toepassing.

Inzet voor eigen energievoorziening

De inzet van een WKK voor eigen belichting waarbij netkosten en energiebelasting geheel worden voorkomen, is rond 2021 zeer rendabel. Investeren in een nieuwe WKK voor eigen belichting is in deze periode ook rendabel, omdat het risico voor afnemende draaiuren voor netlevering slecht een beperkte rol speelt.

Toekomstige marktontwikkelingen

Richting 2024 verdwijnt de overcapaciteit in Nederland en Duitsland. Door het uit bedrijf nemen van alle kolencentrales in Duitsland neemt de import vanuit Duitsland af. Mogelijk leidt deze situatie zelfs tot meer export van energie naar de oosterburen. De vraag naar energie neemt in deze periode toe door economisch herstel en de toenemende elektrificatie. De CO2-prijs neemt vanaf 2020 toe door een aanpassing van het handelssysteem.

Perspectief 2024

Een toename in duurzame opwekking van energie zorgt rond 2020 voor meer spreiding in de elektriciteitsprijzen. De draaiuren van de WKK’s komen hierdoor ook onder druk te staan, vooral in kwartaal 2. De opbrengst neemt echter toe tijdens 3.200 draaiuren met netlevering. Na 2024 kunnen draaiuren voor netlevering verder in het nauw komen door een grotere productie van duurzamere bronnen. Het gebruik van de WKK voor belichting van de kas blijft door uitgespaarde netkosten en energiebelasting grotendeels rendabel.

Het hele rapport over de WKK barometer van BlueTerra staat hier.

Bron: Kas Als Energiebron.

Gerelateerd