Wageningen University & Research heeft onderzoek gedaan naar mobiele zuivering als één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een interessante mogelijkheid zijn. Vooral kleinere bedrijven die minder dan 20 m3 per week lozen zullen kiezen voor deze optie.

Voor telers zijn er vier opties om aan de zuiveringsplicht te voldoen:
• Emissieloos telen (met mobiele zuivering als incidenteel toch lozing nodig blijkt)
• Individueel aanschaffen zuiveringsinstallatie
• Collectief aanschaffen zuiveringsinstallatie
• Mobiele waterzuivering inhuren.

In het onderzoek zijn 10 glastuinbouwondernemers (14 teeltlocaties) door middel van een interview onderzocht op hun lozingsvolumes en de spreiding over het jaar. Daarnaast zijn van nog 42 bedrijven de gegevens ontvangen uit een Quickscan, uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Delfland. Hieruit blijkt dat de verschillen in lozingsstrategie en -hoeveelheden tussen de bedrijven groot zijn. Bij 62% van de bedrijven ligt het lozingsvolume onder 15 m3/ha/week, dit zijn met name bedrijven die alleen filterspoelwater lozen. Minder dan 10% van de lozingen is groter dan 50 m3/ha/week, hier vallen ook de bedrijven onder die incidenteel drainwater moeten lozen. Ruim 40% van de bedrijven loost meer dan 10 weken per jaar 20 tot 60 m3/ha/week, enkele bedrijven lozen meer dan 60 m3/ha/week. De nadruk van de lozingen ligt in de zomer, omdat de filters dan vaak gespoeld worden en de kwaliteit van het gietwater voor de meeste incidentele lozingen zorgt.

Lozingsintensiteit

Met name voor bedrijven met weinig lozingswater (minder dan 20 m3/week), een klein oppervlak en weinig investeringsruimte is mobiele zuivering een interessante oplossing. Bedrijven met lozingen van 20 tot 50 m3/week zullen voor een deel in staat zijn
om zelf in zuivering te investeren of zich aan te sluiten bij een collectief. Een deel van deze groep zal ervoor kiezen om het water mobiel te laten zuiveren, als de kosten hiervoor interessant zijn. Ontzorging is een andere reden waarom deze telers zouden kiezen voor een mobiele installatie. Bedrijven die 50 tot 100 m3 of meer/week lozen zullen hoogst waarschijnlijk zelf in zuivering investeren of zich aansluiten bij een collectief. Als het lozingsvolume gehalveerd wordt, wordt het voor veel meer bedrijven interessant om te kiezen voor mobiele waterzuivering. Het potentieel totaal te zuiveren volume water wordt hierdoor kleiner, maar het potentieel aantal bedrijven neemt toe.

De mobiele installatie moet een goedkeuring van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw hebben voor 95% zuivering en moet de gezuiverde hoeveelheid registreren voor handhavingsdoeleinden.

Meer informatie: lees het rapport ‘Mobiele waterzuivering glastuinbouw’ van Wageningen UR.

Bron: Wageningen UR. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd