Op donderdag 10 januari wordt groenteteler NH Paprika aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. De paprikakwekerij in glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is na de aansluiting op het warmtenet de eerste klimaatneutrale paprikateler van Nederland.

De aansluiting van NH Paprika maakt onderdeel uit van het ‘gebiedsakkoord Alton en omliggende gebieden’ van de stuurgroep Alton. Dit akkoord omvat meerdere afspraken over verdere ontwikkelingen in het gebied.

Volledig hernieuwbaar

“We zijn trots dat we onze kassen volledig duurzaam verwarmen”, zegt Marcel Numan, eigenaar van NH Paprika. “De warmte uit het warmtenet is afkomstig van de bio-energiecentrale van HVC, die gestookt wordt op afvalhout dat bewoners en bedrijven inleveren bij afvalbrengstations. Daardoor is de warmte 100 procent hernieuwbaar.”

Vermindering fossiele brandstoffen

“Met het gebiedsakkoord verminderen we onder andere het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot”, aldus Gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van de stuurgroep Alton. “Daarnaast versterken we met gebiedsakkoord de economie en werkgelegenheid en concentreren we de glastuinbouw meer op één plek. De goede samenwerking en afstemming tussen de ondernemers in het Altongebied zorgt ervoor dat dit gaat lukken.”

CO2-reductie

Het energieverbruik binnen het Altongebied is momenteel nog ruim 30 procent van het totale energieverbruik van de gemeente Heerhugowaard. De aanleg van een glasvezelnetwerk moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot vermindert, evenals een betere ontsluiting voor het vrachtverkeer. Bedrijven die nu nog gevestigd zijn buiten het Altongebied krijgen de mogelijkheid om naar het gebied te verhuizen.

Ondertekening gebiedsakkoord

Op dezelfde dag dat NH Paprika wordt aangesloten op het warmtenet van HVC, ondertekenen alle betrokken partijen van glastuinbouwgebied Alton het gebiedsakkoord. Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Heerhugowaard en Koggenland, HVC Groep, Ondernemersvereniging Alton (OVAL), Rabobank Alkmaar e.o., Greenport NHN en het Ontwikkelingsbedrijf NHN zetten op 10 januari hun handtekening. Het doel van deze samenwerking is om de CO2-uitstoot in Altongebied in 2030 met 75 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990.

Financiële ondersteuning

De provincie Noord-Holland stelde € 50.000 beschikbaar voor het opstellen van de gebiedsvisie, nadat het in een eerder stadium € 30.000 vrijmaakte voor een verkenning. Daarnaast financiert de provincie vanuit het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) de verplaatsing van bedrijven naar het Altongebied en draagt zij, samen met de gemeenten en het ontwikkelingsbedrijf NHN, bij aan het aanstellen van een gebiedscoördinator.

Zoektocht duurzame warmte

HVC beperkt zich niet tot glastuinbouwgebied Alton als het gaat om de levering van duurzame warmte. Eerder vroeg het afval-, grondstoffen- en energiebedrijf al vergunningen aan voor het opsporen voor geothermie in de gemeenten Lelystad en Den Helder. Op 17 december 2018 volgde de toekenning van een opsporingsvergunning aardwarmte in de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Zaanstad en Velsen.

Bron: Provincie Noord-Holland/Staatscourant, beeld: Agrosol Export