De Ledenraad van Royal FloraHolland heeft uitgesproken dat de veiling uiterlijk op 1 januari 2024 stopt met de huidige wijze van inning van de BBH-heffing. Stichting Bloemenbureau Holland heeft hiermee voldoende tijd om met alle sectorpartijen tot een nieuw en toekomstbestendig model te komen.

Zodra het nieuwe model gereed is, doch uiterlijk eind 2023, beoordeelt de Ledenraad de situatie en neemt een formeel besluit.

Veiling stopt met innen promotiegelden

De Ledenraad en directie van Royal FloraHolland onderschrijven het belang van de generieke promotieactiviteiten van Bloemenbureau Holland. De veiling int nu nog de jaarlijkse promotieheffing bij telers en kopers. De manier van inning van deze heffing is niet meer houdbaar. De huidige manier van heffing leidt tot een ongelijk speelveld voor de coöperatie en dit zet de concurrentiepositie van de veiling onder druk. De inning zal dan ook binnen afzienbare tijd anders georganiseerd dienen te worden.

Goedgekeurde Verbindend Verklaring

De Stichting BBH is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een breed gedragen oplossing voor de financiering en is daarbij in de lead. RFH zal samen met andere sectorpartijen een ondersteunde rol spelen bij het ontwikkelen van een nieuw model voor de heffing van promotiegelden. Zowel de Ledenraad als directie van RFH geven de voorkeur aan een eenduidige sectorbrede oplossing in de vorm van een door de minister goedgekeurde Verbindend Verklaring.
De huidige heffing is een besluit van de toenmalige ALV van Royal FloraHolland en wijziging hiervan dient door de raad te worden genomen. Deze heeft namelijk alle bevoegdheden van de ALV overgenomen. Deze raad zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de mogelijke oplossingsrichtingen.