Voor een duurzaam teeltsysteem is de grote vraag hoe het gewas productief én gezond kan worden gehouden bij een minimaal energieverbruik.

Er zijn veel raakvlakken tussen energiebesparende maatregelen en kasklimaat enerzijds en gewasgezondheid anderzijds. Hoewel er reeds aandacht is voor de interactie tussen Het Nieuwe Telen en ziekteontwikkeling, bestaat nog veel onduidelijkheid over de effecten van kasklimaatmanagement op plagen en natuurlijke vijanden. Zeker met het wegvallen van curatieve middelen wordt het essentieel om betere handvatten te ontwikkelen om plaagpreventie en HNT zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Met financiering van Kas als Energiebron en in samenwerking met de Club van 100 inventariseren we de bestaande kennis over de invloed van klimaatfactoren op biologische bestrijders en plagen en koppelen die aan veranderingen in het microklimaat door HNT. Bij deze kennisinventarisatie zoomen we in op twee modelgewassen (sierteelt en vruchtgroente). De knelpunten, kansen en witte vlekken die in kaart worden gebracht, dienen als basis voor verdere ontwikkeling van strategieën ter bevordering van biologische plaagbestrijding jaarrond in deze gewassen.

Tekst: Marjolein Kruidhof.

Gerelateerd