Het kabinet trekt in het Klimaatakkoord 250 miljoen euro uit voor de verduurzaming van de glastuinbouw. Zo zal het succesvolle programma Kas als Energiebron worden geïntensiveerd. Verder verruimt het kabinet het budget voor de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG), waarmee meer telers worden ondersteund om bij nieuwbouw de GroenLabel-norm te halen.

Daarnaast zal een deel van het budget gaan naar uitbreiding van de capaciteit van het warmtenet van Trias, het aardwarmteproject in het Westland. Een ander deel van het budget is bestemd voor een betere benutting van aardwarmte en restwarmte.

Lof voor glastuinbouw

De klimaatplannen van het kabinet hebben tot doel de CO2-emissie in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Glastuinbouw Nederland wil in 2040 klimaatneutraal telen in Nederland. Voor die visie lijkt nu steun in het klimaatakkoord. In de klimaatplannen gaat het bedrijfsleven fors meer betalen voor het (teveel) uitstoten van CO2. Daarvan wordt de glastuinbouw uitgezonderd. Het CO2-sectorsysteem zal na 2020 worden voortgezet tot en met 2030.

Iconische projecten

De sector wordt in het klimaatakkoord geprezen, met name de successen van Kas als Energiebron. Dat programma en de wijze waarop innovaties zijn gevonden en in praktijk gebracht, mag straks als voorbeeld dienen voor andere sectoren die nog stappen moeten zetten. De Daglichtkas, Het Nieuwe Telen en het Warmtesysteem Westland worden aangehaald als iconische projecten die laten zien hoe innovatie, praktijk en samenwerking in de glastuinbouw leiden tot concrete bijdragen aan de klimaatopgave.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden om de ambities te halen liggen er meer dan ooit, ook bij de inzet vanuit andere klimaattafels, bijvoorbeeld op het vlak van geothermie, benutting restwarmte, duurzame elektriciteit en de voor de glastuinbouw uiterst belangrijke CO2-afvang en levering. Zo is het nodig dat er in de glastuinbouw tot 2030 ten minste 35 succesvolle nieuwe, bovenop de 17 bestaande, geothermieprojecten worden gerealiseerd. Ook wordt ingezet op de modernisering van 300 hectare kassen per jaar. De EG-stimulering voor extra energiezuinige nieuwe kassen stimuleert ook de realisatie hiervan.

Gerelateerd