Voorlopig komt er geen nieuw verbeterd CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw. Het huidige systeem blijft via een ‘tussenconvenant’ nog geldig, tot uiterlijk 1 januari 2025. Hoe de afrekeningen voor de jaren 2018 tot met 2020 uitpakken wordt in de loop van deze maand duidelijk. Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland: “De onderhandelingen over het nieuwe convenant worden beïnvloed door het nieuwe coalitieakkoord.”

De basis voor het sectorsysteem is de Europees vastgelegde afspraak voor een verlaagd tarief op ketelgas. Deze loopt tot en met 2024, daarom loopt het sectorsysteem dat jaar officieel pas af. Er is gekozen om het huidige systeem dus te verlengen, met een paar kleine wijzigingen, vandaar de naam ‘tussenconvenant’.
“Wij zijn wel in onderhandeling met de overheid over een nieuw convenant Energietransitie 2021-2030 met nieuwe CO2-emissiedoelen en een meer individuele en betere systematiek van het sectorsysteem en bijhorende randvoorwaarden”, vertelt energiespecialist Alexander Formsma.

Nieuwe systematiek en emissiedoelen

“Onze inzet blijft dat we voor de zomer een nieuw convenant hebben. Maar de realiteit is dat het coalitieakkoord en de ambitieuze klimaatplannen van de regering nieuw licht schijnen op de inhoud.” Dit zorgt ook voor wat vertraging voor het convenant, waarover de onderhandelingen afgelopen najaar al begonnen waren.
Aan de nieuwe systematiek en de emissiedoelen wordt gewerkt, binnen enkele maanden verwachten we daaruit te zijn”, zegt Formsma. “Het nieuwe kabinet heeft een groot budget gereserveerd om de klimaatdoelen te halen en daarvan zou ook een deel naar de sector moeten. Maar het is nog niet mogelijk om dit concreet te maken. Eerst moet het kabinet zelf een plan maken hoe ze dit geld gaat besteden. We kunnen wel tot een afspraak komen in het convenant.”

Noodhulpplan op korte termijn

Glastuinbouw Nederland hamert ondertussen op een noodhulpplan op korte termijn, om de sector overeind te houden tijdens de huidige energiecrisis met het versnellen van de energietransitie op langere termijn. “In de april-brief die de ministeries van LNV, EZK en Financiën in de loop van deze maand versturen moet duidelijk worden wat die steun inhoudt. Verder verwachten we duidelijkheid over het aangepaste emissieplafond in het sectorsysteem voor het jaar 2018.”
Eerder heeft het Rijk al toegezegd de CO2-plafonds voor de jaren 2019-2020 te verhogen omdat in die jaren het areaal is gegroeid, net als de teruglevering van elektriciteit door glastuinbouwbedrijven naar het net. “Dat zijn factoren waarop de sector niet afgerekend kan worden. In de loop van april komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook met werkelijke CO2-uitstootgegevens over die jaren, zodat duidelijk wordt of er sprake is van een overschrijding en in welke mate.”
De afspraken die gemaakt worden in het nieuwe convenant borduren voort op het Klimaatakkoord uit 2019. De convenantpartners zijn Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en Financiën.

Tekst en beeld: Koen van Wijk