Provincie Noord-Holland moet voor eind oktober alsnog een besluit nemen over een handhavingsverzoek op de biomassacentrale van ECW op Agriport in Middenmeer. Eerder drongen de milieuactiegroepen Vereniging Leefmilieu en MOB aan op handhaving omdat de centrale geen Natuurwetvergunning heeft. Bij oprichting van de centrale was dit ook niet nodig omdat de stikstofuitstoot onder de drempelwaarde ligt en binnen de PAS geen Natuurbeschermingswet vergunning nodig was. De investering is dus te goeder trouw gedaan.

Momenteel verzamelt de provincie bewijsmateriaal om afwijzing van het handhavingsverzoek te onderbouwen. De biomassacentrale levert samen met een aardwarmtebron warmte aan een zevental aangesloten glastuinbouwbedrijven in de Wieringermeer. In de biomassacentrale wordt alleen gebruik gemaakt van lokaal snoei- en afvalhout.

Zeer geringe depositie

Op 24 juli deed de rechtbank Noord-Holland uitspraak over het hernieuwde handhavingsverzoek van Vereniging Leefmilieu. Die organisatie ging in beroep tegen een eerdere afwijzing (in 2021) door de provincie. Dat besluit is door de rechtbank vernietigd met als opdracht aan de provincie om binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen over het handhavingsverzoek van de milieuorganisatie.
Deze uitspraak is gebaseerd op veranderingen in jurisprudentie na het sneuvelen van het PAS-beleid en het nieuwe legalisatietraject van de overheid voor PAS-melders en meldingsvrije activiteiten.
Provincie Noord-Holland stond op het standpunt dat het stilleggen van de centrale geen verbetering oplevert voor de natuurbescherming, vanwege de zeer geringe deposities in Natura 2000 gebieden. Wel zou handhaving kunnen leiden tot sluiting, waarbij de aangesloten glastuinbouwbedrijven minder duurzame warmte beschikbaar hebben en meer fossiele warmte moeten gebruiken.

Informatie aanleveren

Volgens omgevingsmanager Werner van der Meer van Ennatuurlijk (sinds vorig jaar eigenaar van ECW Geoholding) is de provincie nu bezig met het verzamelen van aanvullende informatie om te onderbouwen dat het handhavingsverzoek wel degelijk terecht is afgewezen. “Wij moeten daarvoor gegevens aanleveren waarmee onderbouwd kan worden dat de ecologische effecten van de depositie heel gering zijn ten opzichte van de grote investering. Dat is nodig voor de rechtbank om de afweging te kunnen maken of handhavend optreden in dit geval onevenredig is.
Destijds is de installatie zo ontworpen dat deze heel schoon kan functioneren doordat alleen schoon snoei- en resthoutsnippers worden gebruikt, licht hij toe.

Geen vergunning nodig

“Als de rechtbank over het nieuwe besluit van de provincie wederom negatief oordeelt, dan zal er mogelijk weer een procedure volgen. Het is duidelijk de intentie van Noord-Holland dat deze centrale in bedrijf blijft vanwege de bijdrage aan de verduurzaming van de regionale glastuinbouw.”
De bouw van de biomassacentrale heeft de eigenaar 8,5 miljoen euro gekost. De centrale is in 2020 gestart met als doel het opvangen van pieken in energiebehoefte van glastuinbouwbedrijven. Vanwege de geringe stikstofuitstoot en depositie was er voor de bouw onder de PAS-regels geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet noodzakelijk.

Tekst: Koen van Wijk