In het nieuwe project AGROS dat in mei is gestart onderzoeken we hoe techniek kan helpen bij de omschakeling naar een gezond en veerkrachtig land- en tuinbouwsysteem.

Kern is tools te ontwikkelen voor het sturen van productie op doelstellingen in energieverbruik, water, gewasbeschermingsmiddelen en arbeid. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van agro-technologie ter ondersteuning van ecologische en biologische functies in de glastuinbouw, de akkerbouw en de melkveehouderij.

Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel

De glastuinbouw kan jaarrond voorzien in verse, gezonde producten met een hoge kwaliteit. Een beperkende factor is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarom is de stap naar een verdere automatisering van de teelt nodig. Het toekomstbeeld is een ‘autonome kas’, waarin de kennis die een teler nu in zijn hoofd heeft, vervangen wordt door kunstmatige intelligentie.
AGROS staat voor Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems. Dit project is een samenwerking tussen Wageningen University & Research en 26 private partners met financiële steun van Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tekst: Anja Dieleman