In een meerjarig onderzoekstraject werken Koppert Biological Systems en NovaCropControl aan een nieuwe teeltreceptuur voor aardbei. De voorzichtige aanpak in 2018 liet weinig meerwaarde zien. “Dit jaar hebben we de grenzen verlegd en nu zien we wel aansprekende resultaten”, aldus Mark van der Werf. “De proeven met een fors lager nitraat niveau, organische mest en biostimulanten liggen 10% voor op de referentie en hadden minder last van bladluizen.”

“We willen een weerbaar gewas, dat minder gevoelig is voor ziekten en plagen”, zegt Van der Werf. “Hoge nitraatgehalten maken planten juist vatbaar, dus daar moeten we echt van af stappen. Dat doen we door anorganische mest gedeeltelijk te vervangen door organische meststoffen. Daarnaast verlagen we het fosfaatniveau en voegen we Trianum en Natugro toe aan het substraat om het bodemleven te stimuleren en de omzetting van organische stikstofcomponenten in voor de plant opneembare vormen te bevorderen.”

Een weerbaar gewas

De lopende proeven bij NovaCropControl zijn gericht op een teeltwijze waarin weerbare planten centraal staan. Vorig jaar ging de aanpak nog niet ver genoeg, bleek achteraf uit de waarnemingen en laboratoriumanalyses. De plantendelen bevatten nauwelijks minder nitraat dan de referentieproef, een verminderde gevoeligheid voor ziekten en plagen kon evenmin met zekerheid worden vastgesteld. Bovendien waren de opbrengstverschillen tussen objecten bescheiden. In overleg met Sjoerd Smits van NovaCropControl werd daarom besloten om naast het toevoegen van Natugro en Trianum ook de voedingsrecepten aan te passen.
Naast de referentieproef, die gebaseerd is op de huidige teelt- en adviespraktijk, werden een 100% organische variant en een combivariant uitgewerkt. In deze laatste wordt zowel anorganische mest als organische mest aangewend, uitgaande van fors lagere streefwaarden voor nitraat en fosfaat.

Organische mest vergt tijd

Volgens Van der Werf kwam de variant met uitsluitend organische mest traag in productie. “Stikstof in organische mest moet eerst gedeeltelijk door micro-organismen worden omgezet in opneembare componenten”, licht hij toe. “Dat proces kost tijd, vooral wanneer de populaties van deze micro-organismen nog moeten worden opgebouwd. Daarvoor had het substraat geen tijd gekregen. Waarschijnlijk hebben we tijdens de start ook te weinig stikstof gedoseerd. Beide factoren leidden tot stikstofgebrek tijdens de start en een tegenvallende vroege productie. Na extra aanbod van organische stikstof herstelde het gewas zeer snel. Momenteel groeit het beter dan de referentieplanten, maar de achterstand valt niet meer goed te maken.”

Combi presteert het beste

In de gecombineerde proef kon het gewas in eerste instantie uit de voeten met nutriënten die afkomstig waren uit anorganische mest. Al snel bleek dat de organische meststoffen voor een extra boost zorgden. Het rijkere bodemleven dat zich dankzij Trianum en Natugro ontwikkelt, bevordert een efficiënte opname door het gewas en houdt het wortelmilieu gezond.
“Deze variant doet het niet alleen een stuk beter dan de volledig organische variant, maar laat ook de referentieproef achter zich”, vervolgt de adviseur. “De planten vormen meer biomassa en produceren iedere week consequent 10% meer dan de referentie. Dat was een aangename verrassing, ook voor de telers die de proeven hebben gevolgd.”

Luisdruk verschilt

Voor ziekten en plagen lijkt de standaardteelt favoriet. “Het is bekend dat een overmaat aan direct opneembare stikstof planten vatbaarder maakt voor schimmelziekten zoals meeldauw en voor sommige insecten, zoals trips en bladluis”, vult Sjoerd Smits aan. “Uit plantensapanalyses blijkt dat de nitraatgehalten in de combiproef lager liggen dan in de referentieproef. “In de veldwaarnemingen zagen we dat bevestigd door een lagere luisbezetting. Dat biedt perspectief voor de verdere verduurzaming van de aardbeienteelt.”

Volgend jaar weer

Van der Werf voelt zich gesterkt door de vooruitgang die dit jaar is geboekt en wil de proeven volgend jaar voortzetten. “Nu de meerwaarde voor de productie duidelijk is, wil ik nadrukkelijker inzoomen op weerbaarheid en gewasbescherming. Dat is ook een wens van de telers die de proeven met enthousiasme hebben gevolgd. Ik hoop dat sommigen het volgend jaar al concreet oppakken. Zo kunnen we van elkaar blijven leren en nog sneller vooruitgang boeken.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Koppert Biological Systems