Belichtende tomatentelers kunnen 120 dagen lang gebruik maken van Verimark om wittevlieg te bestrijden. Wittevlieg is de overbrenger van het Tomato chlorosis virus (ToCV). Eind augustus heeft het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze tijdelijke vrijstelling afgegeven.

Toepassen van Verimark met de werkzame stof cyantraniliprole mag uitsluitend via een druppelbehandeling. Kort nadat de werkzame stof door vraat of zuigen is opgenomen verlamt het spierstelsel van het insect en stopt de ontwikkeling. De plant ondervindt geen stress en verdere schade, zoals groeiremming of de vorming van honingdauw.
Uitgebreide studies hebben aangetoond dat het middel prima past in de geïntegreerde teelt en dus is te combineren met natuurlijke vijanden en bestuivers. Bovendien is het nauwelijks giftig voor warmbloedigen. Er is een kleine kans op resistentie of de ontwikkeling van kruisresistentie. Daarom is de toepassing beperkt tot maximaal vier keer per twaalf maanden.

Alleen belichte teelten

De tijdelijke vrijstelling gaat in op 1 september 2019 en is 120 dagen geldig. Deze vrijstelling, aangevuld met een hygiëneprotocol is belangrijk om Nederland ToCV-vrij te krijgen. Het protocol is gericht op een beheersstrategie tijdens de opkweek en de teelt en eliminatie bij iedere teeltwisseling.
“Het is jammer dat de vrijstelling alleen geldt voor de belichte tomatenteelt”, vertelt Jeanette Vriend, die Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) is bij Glastuinbouw Nederland. De organisatie heeft zich hard gemaakt voor een brede tomaten vrijstelling, omdat er ook veel combinatiebedrijven zijn, met zowel belichte als onbelichte teelten. “Wel zijn we blij dat in ieder geval de belichtende telers een middel in handen hebben om hun teelt schoon te beginnen.”
“Goed nieuws”, vindt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat. Ook hij vindt het jammer dat de vrijstelling alleen voor de belichte teelt geldt. Daarmee is de kous nog niet af. “Het wordt hoog tijd dat de reguliere toelating er komt voor de tomatenteelt. Maar zolang dit niet is gerealiseerd zijn wij afhankelijk van vrijstellingen, aldus Vriend.”

Ketenbreed sectorplan

De vrijstelling is onderdeel van een ketenbreed sectorplan, waarvoor Glastuinbouw Nederland, samen met Plantum en GroentenFruit Huis in goed overleg met de NVWA een hygiëneprotocol heeft opgesteld. Zo moet het mogelijk zijn dat telers schoon plantmateriaal ontvangen, vrij van wittevlieg en ToCV. Het protocol houdt er rekening mee dat telers hun teelt meteen kunnen opstarten met biologische bestrijding. Zowel kaswittevlieg als Bemisia kunnen worden aangepakt met biologische bestrijders. Voor correctie bestaat nu ook de mogelijkheid om Verimark toe te passen.

Tekst: Pieternel van Velden