Binnen de PPS Innovatie Substraten loopt een onderzoek naar het gebruik van compost als substraatonderdeel in de glastuinbouw. De gecomposteerde materialen hebben een basische pH en een hoog zuur-bufferend vermogen.

Voor toepassing in de glastuinbouw is een licht zure pH (pH 5,0) vereist. In deze studie is een methode ontwikkeld waarmee het zuurbindend vermogen van compost kan worden bepaald. Hieruit berekenen we in welke verhouding compost moet worden gemengd met zure toeslagstoffen zoals onbekalkte veen. De resultaten laten zien dat vervanging van een substantieel aandeel van veen door compost mogelijk is, zonder in te leveren op de strengste eisen voor elementenverhoudingen en stabiliteit.

Ook in teeltproeven geven mengsels met compost en veen goede resultaten mits de bemesting is aangepast. Om die aanpassingen voor enkele tientallen eigenschappen te kunnen berekenen is een mengmodel ontwikkeld. Door in dat model kenmerken van de grondstoffen (zoals afbreekbaarheid, watervasthoudendheid en elementenanalyse) te zetten, kunnen de eigenschappen van een mengsel worden berekend. Ook is het gebruik van lokale organische producten, zoals houtvezel, onderzocht in mengsels. Het gedeeltelijke vervangen van veen door houtvezel of compost draagt bij aan het verlagen van koolstofemissie en transportkosten.

Tekst en foto: Wageningen UR.