Zuiveringsplicht goed opgepakt in Schieland & Krimpenerwaard

Zuiveringsplicht goed opgepakt in Schieland & Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is tevreden over de wijze waarop telers de zuiveringsplicht oppakken. Er is begonnen met de gebiedsgerichte controle en de bedrijven die bij AquaReUse zijn aangesloten – het enige zuiveringscollectief binnen het werkgebied – beslissen over enkele maanden met welke zuiveringstechniek zij het restwater gaan behandelen.

AquaReUse is drie jaar geleden door het hoogheemraadschap opgezet als zuiveringsinstallatie en gietwaterfabriek voor tuinbouwbedrijven in het noorden van Bleiswijk. Tien bedrijven van diverse pluimage, samen goed voor bijna 100 ha glastuinbouw, laten hier hun drain- en restwaterstromen zuiveren en ontsmetten, waarna ze het als schoon gietwater terugkrijgen.

Puntjes op de i

“De fabriek draait naar behoren, al willen we nog een paar puntjes op de i zetten”, zegt senior beleidsadviseur afvalwaterketen Theo Cuijpers, die het project onder zijn hoede heeft. “Zo onderzoeken we of bij de inlaat van het restwater, dus nog vóór de bezinkbak, een grof filter kunnen plaatsen om het microfilter verderop in het systeem te ontlasten. Dat filter raakt nu nog vrij snel vervuild, wat gepaard gaat met stilstand en extra onderhoud.”

Slib en brijn

Ook het zuiveringsstation heeft te maken met reststromen (slib en brijn) die vanwege de zuiveringsplicht een behandeling moeten ondergaan met een goedgekeurde zuiveringstechniek. “Daarover worden binnenkort de laatste knopen doorgehakt”, aldus de beheerder. “Niet door ons, maar door de telers. AquaReUse is weliswaar eigendom van het hoogheemraadschap, maar de plicht om te zuiveren rust bij de watergebruikers. De aangesloten bedrijven moeten dus zelf zorgen dat zij binnen de gestelde termijn aan de wettelijke eisen voldoen. Het hoogheemraadschap moet er vervolgens op toezien of zij dat doen. De ondernemers hebben zich de afgelopen anderhalf jaar goed in de mogelijkheden verdiept, dus veel tijd zou het nu niet meer hoeven kosten.”

Gebiedsgerichte controle

Onlangs zijn de Schielandse waterbeheerders ook gestart met de gebiedsgerichte controle. Toevalligerwijze – het had ook ergens anders kunnen zijn – valt dat gebied voor een groot deel samen met het cluster dat op AquaReUse is aangesloten. “De keuze viel op het meest noordelijke deel van ons werkgebied, om van daaruit af te zakken”, licht Cuijpers toe. “Op strategische plaatsen in de watergangen wordt wekelijks de concentratie nitraat gemeten om vast te stellen of en waar er wordt geloosd. Bij een gemeten piek zoeken onze mensen gericht door en worden er in overleg met de onderhavige bedrijven maatregelen genomen. Na zo’n sessie zie je de concentratie vrijwel direct teruglopen. Je mag ervan uitgaan dat dit ook geldt voor de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen die met het oorspronkelijke looswater meekwamen.”

Zaken op orde hebben

Volgens Cuijpers zijn de beheerders redelijk tevreden over de wijze waarop telers de zuiveringsplicht hebben opgepakt. Een aantal bedrijven maakt gebruik van de nullozingsregeling en een flink aantal bedrijven heeft inmiddels zelf installaties aangeschaft of maakt gebruik van mobiele installaties van loonwerkers. “Er zijn natuurlijk ook ondernemers die lang hebben afgewacht, maar de meeste zijn nu wel in actie gekomen. Dat is verstandig, want in principe kan er op elk moment een handhaver op de stoep staan. Telers moeten hun zaken nu wel op orde hebben.”

Tekst: Jan van Staalduinen.

Gerelateerd

Ministerie van LNV opent digitaal loket voor kringlooplandbouw

Ministerie van LNV opent digitaal loket voor kringlooplandbouw

Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw vanaf vandaag melden bij een digitaal loket, meldt het Ministerie van LNV. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden, blijkt uit een brief van minister Carola van Schouten aan de Tweede Kamer.

In haar nota ‘Landbouw, natuur en voedsel waardevol verbonden’ geeft minister Schouten aan dat biodiversiteit en klimaat kunnen profiteren van een betere benutting van grondstoffen. Zij wil daarom dat sectoren meer samenwerken en hun bijproducten niet weggooien maar juist hergebruiken. Minister Schouten: “Om concrete afspraken te kunnen maken over hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarische ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven.”

Regierol voor minister LNV

Voor de uitvoering van de toekomstvisie op landbouw zal minister Schouten zelf de regie nemen. Om te komen tot een Realisatieplan worden met verschillende partijen concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat.

Realisatieplan voor zomer gereed

De belangrijkste vragen waar het Realisatieplan antwoord op moet geven, zijn: Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen, én lukt het de boer daarmee een goed inkomen te verdienen? Het Realisatieplan, dat nog voor de zomer gepresenteerd zal worden, zal concrete doelen bevatten voor vijf opgaves die in 2030 moeten zijn behaald:

  • versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  • vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  • versterken synergie van landbouw en natuur;
  • verduurzamen van de veehouderij;
  • herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

Naast de voorbereiding voor het Realisatieplan zijn inmiddels verschillende acties in gang gezet die van belang zijn voor de transitie naar kringlooplandbouw. Te denken valt aan de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid.

Bron/foto: Ministerie van LNV.

Gerelateerd

Bewustwording is belangrijke eerste stap richting verandering

Bewustwording is belangrijke eerste stap richting verandering

Veranderen is ingrijpend, het levert reacties op: protest, discussie, nonchalance, onbegrip. Betreft het maatschappelijke of culturele aanpassingen, dan kunnen aan dat rijtje woede, verbijstering en opstand worden toegevoegd. Dat heeft het afgelopen kalenderjaar weer onomstotelijk aangetoond. De glastuinbouw was het afgelopen jaar echter de spreekwoordelijke uitzondering op de regel.

Na de zuiveringsplicht, die op 1 januari 2018 van kracht werd, pakten telers de handschoen op. Natuurlijk, de aangekondigde verandering was wettelijk bepaald, maar dat doet niets af aan de proactieve houding van ondernemers, waterspecialisten en adviseurs. Vier wegen leiden en leidden naar de opgelegde nieuwe standaarden. Bedrijven brachten waterstromen in beeld, investeerden in zuiveringsapparatuur waar nodig of vormden een collectief, adviseurs en toeleveranciers initieerden waterscans en onderzoek plaveide het pad naar emissieloos telen. Nullozing bleek voor veel meer telers haalbare kaart dan op voorhand werd gedacht. En het bevoegd gezag zag dat het goed was, dat het goed ging.

Bewustwording

In de Onder Glas editie van januari, het themanummer Watertechniek, vat een aantal deskundigen waterjaar 2018 goed en bondig samen: ‘De bewustwording onder tuinbouwondernemers is enorm toegenomen. Uit oogpunt van waterkwaliteit is dat essentiëler dan een nieuwe wet of bepaling.’ Een conclusie die afgelopen weken door diverse handhavers en toezichthouders van waterschappen en hoogheemraadschappen werd bevestigd op de website van Glastuinbouw Waterproof.

Wijsheid

Bewustwording, dat is de eerste, belangrijke fase om noodzakelijke veranderingen in korte tijd te realiseren. Daar verdient de sector in al haar facetten de credits voor. Dat er anderzijds nog een flinke weg is af te leggen, staat ook vast. Daarom is het themanummer Watertechniek vooral een ‘update’ van dit veelomvattende dossier. De bewustwording steeg sneller dan het niveau in de waterbassins afgelopen zomer. Het gebrek aan goed gietwater, of heel veel water in zeer korte tijd, zijn aspecten waar de sector zich óók versneld bewust van moet worden. Want hoe was het ook alweer? ‘Wees wijs met water’. Het team van Onder Glas wenst de sector die wijsheid dit jaar van harte toe.

Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd

Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw definitief

Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw definitief

Tijdens het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord van 14 maart is de ‘Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw’ vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar ook voor ondernemers. Hierin staat hoe het toezicht en de handhaving kunnen worden uitgevoerd.

Nu de werkwijze definitief is, gaan de toezichthouders hier de komende maanden concreet mee aan de slag. Het opstellen van de werkwijze was nodig om te zorgen voor eenduidige handhaving.

Feedback handhaving

De komende tijd kunnen glastuinbouwers hun ervaringen met handhaving en vragen over de zuiveringsplicht mailen naar LTO Glaskracht Nederland (water@ltoglaskracht.nl). Die ervaringen kan de organisatie gebruiken om situaties duidelijker te omschrijven als de werkwijze wordt geactualiseerd.

Het document ‘Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw’ is te vinden op de website Glastuinbouw Waterproof.

Bron: LTO Glaskracht.

Gerelateerd

Westlandse partijen brengen waterinnovaties glastuinbouw in kaart

Westlandse partijen brengen waterinnovaties glastuinbouw in kaart

De Nederlandse glastuinbouw doet het goed en dat is niet in de laatste plaats te danken aan innovaties en ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. De gemeente Westland, Westland Marketing en InnovationQuarter zijn van mening dat deze innovaties en ontwikkelingen best gezien mogen worden en ontwikkelden een digitale showcase van gerealiseerde waterinnovaties en -oplossingen.

Om alle waterinnovaties en wateroplossingen overzichtelijk in kaart te brengen, realiseerden
Westland Marketing, InnovationQuarter en Gemeente Westland een interactieve kaart met animaties. Bezoekers van de website waar de interactieve kaart te vinden is, kunnen op de kaart klikken om meer informatie te krijgen over een innovatieve oplossing.

Legenda

Naast de interactieve kaart met de innovatieve wateroplossingen staat een legenda. Wanneer bezoekers de muis over een wateroplossing bewegen licht de bijbehorende term op in de legenda. Bezoekers die op het pictogram van de innovatie of op een term in de legenda klikken, krijgen een venstertje te zien met meer informatie, over de specifieke oplossing. Daarnaast biedt dit venster ook ondersteunend beeldmateriaal en een overizcht van gebruikers en aanbieders van een oplossing.

Engels

Westland Marketing, Gemeente Westland en InnovationQuarter plaatsten een mix van teeltechnieken, monitoring, zuiveringstechnieken en wateropslag op de interactieve kaart. De bijbehorende legenda met extra informatie is ook beschikbaar in het Engels, zodat ook internationale telers meer kunnen leren van innovatie wateroplossingen in het Westland.

Informatiepunt

De webpagina waar de interactieve kaart op te vinden is, maakt onderdeel uit van een informatieve website die internationale bezoekers informeert over de glastuinbouwindustrie in het Westland. Potentiële telers kunnen hier terecht voor advies bij het opzetten van een eigen glastuinbouwbedrijf.

Tekst: Leo Hoekstra. Afbeelding: VP Delta & Gemeente Westland.

Gerelateerd